11 ĐẢNG VIÊN MỚI ĐƯỢC KẾT NẠP TẠI ĐẢNG BỘ CÔNG TY MÊ TRANG