BAN LÃNH ĐẠO, CÔNG ĐOÀN MÊ TRANG HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO DAMREY