BAN LÃNH ĐẠO, CÔNG ĐOÀN MÊ TRANG HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO DAMREY

IMG_1511402410367_1511421491231