Cà phê Mê Trang đồng hành cùng Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa