Cà phê Mê Trang nhắm thị trường du lịch Phan Thiết

Cà phê Mê Trang rất gấp dẫn với du khách nước ngoài