CÀ PHÊ MÊ TRANG THAM DỰ CHICAGO PRIVATE LABEL SHOW – TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG