Cà phê Mê Trang tham gia giới thiệu sản phẩm tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017