Cà phê Mê Trang tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2016 cho người lao động