CÀ PHÊ MÊ TRANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN II NHIỆM KỲ 2017 – 2022