CÀ PHÊ MÊ TRANG VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2015