Chi bộ Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang: Lãnh đạo đưa doanh nghiệp tiến bước trong hội nhập