Chương trình sampling của cà phê Mê Trang – Khách hàng nhiệt tình hưởng ứng