[CÔNG ĐOÀN] ĐOÀN VIÊN MÊ TRANG ĐẠT KẾT QUẢ CAO TẠI HỘI THAO CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA NĂM 2018

Môn Bida - Giải Hạng A - Công Nhân Lao Động