Công ty Cà phê Mê Trang khai trương cửa hàng thứ 4 tại Nha Trang