Công ty cà phê Mê Trang tổ chức hội nghị khách hàng