Công ty cổ phần Cà phê Mê Trang công bố thành lập Đảng bộ