Công ty Cổ Phần Cà Phê Mê Trang phát triển thêm thị trường ở Hàn Quốc, Nhật và Nga

Sản xuất cà phê tại Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang.