Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang: Tham gia “Ngày hội cà phê Việt Nam