Công ty Mê Trang họp báo chương trình Festival biển 2013