Công đoàn Mê Trang tham gia Hội thao thanh niên công nhân tỉnh Khánh Hòa năm 2015