Đại biểu của 21 nền kinh tế đang thảo luận tại Nha Trang