Đại hội Chi đoàn Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang nhiệm kỳ 2017-2019