Đại hội Chi Đoàn công ty CP Cà Phê Mê Trang nhiệm kỳ II ( 2012-2014 )

dai-hoi-doan