Đại hội Chi Đoàn công ty CP Cà Phê Mê Trang nhiệm kỳ III ( 2014-2017)