Đại hội Công Đoàn Cơ Sở công ty Cổ Phần Cà Phê Mê Trang

DH-cong-doan-2012-2014-5