[Hoạt động Đảng] Chi bộ Công ty cổ phần cà phê Mê Trang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020