[FESTIVAL BIỂN 2017] HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LỄ HỘI MÊ TRANG