Gần 300 đại lý, nhà phân phối dự Hội nghị khách hàng của cà phê Mê Trang