[Hội chợ HVNCLC] Trước ngày khai mạc hội chợ HVNCLC – Cà phê Mê Trang đã sẵn sàng.