Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung