Hội Doanh Nhân trẻ Khánh Hòa kỷ niệm 10 năm ngày thành lập.