Cuộc họp hợp tác kinh tế – thương mại và khoa học- kỹ thuật giữa Uzbekistan và Việt Nam.