KHAI MẠC GIẢI QUẦN VỢT CÁC CLB KHÁNH HÒA MỞ RỘNG TRANH CÚP MÊ TRANG LẦN THỨ VII – 2016