Khai mạc giải quần vợt Khánh Hòa mở rộng cúp Mê Trang lần thứ VIII