KHÁNH HÒA PHÁT ĐỘNG NGÀY QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG