KHỞI ĐỘNG GIẢI QUẦN VỢT CÁC CLB TỈNH KHÁNH HÒA MỞ RỘNG TRANH CÚP MÊ TRANG LẦN VII NĂM 2016