Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cà phê Mê Trang: Người thắp lửa cảm hứng cà phê Việt Nam