Công ty CP cà phê Mê Trang ủng hộ Quĩ Vì Trường Sa thân yêu hơn 172 triệu đồng