Mê Trang đồng hành cùng Hội Thao Ngành Tài Nguyên và Môi Trường Khánh Hòa

photo-tin-tuc_hoi-thao-tai-nguyen-moi-truong_copy