Mê Trang đồng hành cùng Hội Thao Ngành Tài Nguyên và Môi Trường Khánh Hòa