Mê Trang hưởng ứng hội thao Ngành Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa lần thứ IV – Năm 2012