Mê Trang hưởng ứng hội thao Ngành Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa lần thứ IV – Năm 2012

photo-tin-tuc_hoi-thao-ngang-thong-tin-truyen-thong-n