MÊ TRANG THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CON ĐƯỜNG TƠ LỤA 21 TẠI TRUNG QUỐC