Mê Trang tham gia Lễ hội quảng bá & niếm thử cà phê 2014