METRANG ĐÓN TIẾP ĐOÀN SINH VIÊN ĐH CỬU LONG THAM QUAN CÔNG TY VÀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT