Những phiên họp đầu của APEC diễn ra tốt đẹp tại Nha Trang