Những phiên họp đầu tiên của APEC 2017 diễn ra tốt đẹp tại Nha Trang