Phó Tổng Giám đốc Mê Trang nhận giải thưởng Nhà Lãnh Đạo giỏi 2015

hinh up ldg