[SAMPLING] Mê Trang triển khai chương trình dùng thử tại Nga