[SIAL CHINA 2018] KHAI MẠC HỘI CHỢ QUỐC TẾ SIAL CHINA 2018