[SIAL CHINA 2018] Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Bailian Youan với Công ty cổ phần Cà phê Mê Trang