[SIAL CHINA 2018] Mê Trang ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Bailian Youan