[SIAL CHINA 2017]SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI HỘI CHỢ THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG SIAL CHINA 2017